(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết đang lập Đề án xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công thực hiện các giao dịch trực tuyến về bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công và quyền khai thác tài sản công nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong quản lý, khai thác, xử lý tài sản công.

Việc xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công giúp thực hiện các giao dịch trực tuyến về bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công và quyền khai thác tài sản công. Ảnh: Nhã Chi

Việc xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công giúp thực hiện các giao dịch trực tuyến về bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công và quyền khai thác tài sản công. Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ Tài chính, đến nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công đã lưu trữ được thông tin về tài sản của 106.820 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên phạm vi cả nước thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính đang triển khai Dự án Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để từng bước quản lý đầy đủ thông tin về các loại tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng kết nối thông tin về tài sản của các bộ quản lý chuyên ngành vào cơ sở dữ liệu hiện có của Bộ Tài chính. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được xây dựng nhằm tạo lập và cung cấp thông tin về tài sản cho các đối tượng sử dụng theo quy định.

Từ năm 2010, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước. Thông tin dữ liệu gồm 4 cấu phần riêng biệt, gồm: dữ liệu tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm: đất, nhà, xe ô tô và các loại tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên, tài sản dự án của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; dữ liệu tài sản công là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; dữ liệu về tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị.