(BĐT) - Ngày 17/11, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, SSI sẽ chào bán tối đa 497,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/CP. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là hơn 7.460 tỷ đồng.

Nếu thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 9.947 tỷ đồng (đã bao gồm 10 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành) lên 14.921 tỷ đồng.

Mục đích của việc tăng vốn điều lệ này nhằm bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực cho vay giao dịch ký quỹ. Trong thời gian chưa sử dụng cho vay giao dịch ký quỹ, nguồn tiền sẽ được sử dụng để đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả.