(BĐT) - Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công khai Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 để lấy ý kiến góp ý. Dự thảo Thông tư nêu rõ, chất lượng thống kê tại các đơn vị sẽ được tiến hành đánh giá độc lập 5 năm/lần và có đánh giá đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về thống kê.
Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, đánh giá độc lập chất lượng thống kê được thực hiện 5 năm/lần. Ảnh: NC st

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, đánh giá độc lập chất lượng thống kê được thực hiện 5 năm/lần. Ảnh: NC st

Theo Dự thảo, Thông tư áp dụng đối với cơ quan thống kê Bộ, ngành gồm cơ quan thống kê tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; cơ quan thống kê Trung ương, cơ quan thống kê cấp tỉnh, cơ quan thống kê cấp huyện; đoàn đánh giá chất lượng thống kê; chuyên gia đánh giá chất lượng thống kê; các tổ chức và cá nhân khác có liên quan đánh giá chất lượng thống kê.

Việc đánh giá chất lượng thống kê được thực hiện theo các nguyên tắc gồm: đánh giá toàn diện công tác thống kê thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ.

Chất lượng thống kê sẽ được đánh giá dưới 3 hình thức: tự đánh giá chất lượng (thực hiện hằng năm); đánh giá độc lập chất lượng thống kê (thực hiện 5 năm một lần); đánh giá đột xuất chất lượng thống kê (thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về thống kê).

Trong đó, đánh giá độc lập chất lượng thống kê do cơ quan thống kê Trung ương thực hiện thông qua đoàn đánh giá độc lập; đánh giá đột xuất do cơ quan thống kê Trung ương thực hiện khi phát sinh vấn đề về chất lượng thống kê hoặc có dấu hiệu vi phạm về chất lượng thống kê.