(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để hoàn thiện Dự thảo Quyết định Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2017.

Theo Dự thảo, Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2017 gồm 5 cấp: Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U. Ngành cấp 2 gồm 88 ngành (mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng). Ngành cấp 3 gồm 242 ngành (mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng). Ngành cấp 4 gồm 481 ngành (mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng). Ngành cấp 5 gồm 731 ngành (mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng).

Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2017 giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó bao gồm những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế và loại trừ những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế, thuộc các ngành kinh tế khác.

Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam sẽ hết hiệu lực kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.