(BĐT) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, sáng nay (17/6), đa số đại biểu tham gia biểu quyết 437/458 đại biểu (tương đương với 90,68%) tán thành thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả và tác động tốt của các cải cách trong các Luật Doanh nghiệp 2000, 2005 và 2014, hiện thực hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả ngành nghề mà pháp luật không cấm hoặc không hạn chế. Bảo đảm thể chế hóa đầy đủ nội dung Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước.

Bên cạnh đó, Luật bảo đảm thống nhất, phù hợp với sự thay đổi của pháp luật có liên quan, thay đổi kinh tế - xã hội trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh.

Theo hướng này, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có nhiều điểm mới như: Không quy định thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh trong Luật; sửa đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp có sở hữu nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau, mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định về tổ chức quản trị phù hợp để nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác...

Trước khi bấm nút thông qua Luật, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Theo ông Vũ Hồng Thanh, đối với những nội dung của Dự thảo Luật còn có ý kiến khác nhau tại Kỳ họp thứ 9, trong đó về vấn đề hộ kinh doanh (Chương VIIa), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại Chương VIIa về hộ kinh doanh; bỏ quy định về chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (Điều 199a). Đồng thời, để bảo đảm tính liên tục cho đến khi ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, cần thiết giao Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh (khoản 4 Điều 217 quy định về điều khoản thi hành).