(BĐT) - Năm 2019 là năm mà Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPT, cụ thể là định hướng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) về giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức của văn hóa EVNNPT. 
Công nhân PTC4 bảo trì đường dây nhằm bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định

Công nhân PTC4 bảo trì đường dây nhằm bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định

Từ đó xây dựng hình ảnh con người EVNNPT là những người có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

Trong năm qua, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn văn hóa EVNNPT trong Công ty. Trong đó, một số hoạt động nổi bật như tổ chức tập huấn Văn hóa EVNNPT cho toàn thể CBCNV từ Công ty đến đơn vị cấp cơ sở, tổ chức Hội thi văn hóa doanh nghiệp năm 2019 trong Công ty, tổ chức kiểm tra văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác kiểm tra quản lý kỹ thuật các Đội Truyền tải điện và Trạm biến áp.

Song song với các hoạt động này, Công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa do Tổng công ty tổ chức, đặc biệt là tham gia Hội thảo về các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT. Tại hội thảo này, Công ty đã được trình bày tham luận về “Triển khai và thực thi giá trị cốt lõi, tính tuân thủ trong Công ty Truyền tải điện 4”.

Cũng trong kế hoạch tuyên truyền nội bộ năm 2019, từ đầu năm Công ty đã chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể CBCNV, quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2019 của EVNNPT là “Nâng cao quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia” với mục tiêu bảo đảm truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định; hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng; các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng tạo niềm tin về sự phát triển chung của EVNNPT, cụ thể là chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, chú trọng các giá trị cốt lõi trong Văn hóa EVNNPT.

Tại Hội thảo về các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT, ông Đặng Phan Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã lưu ý rằng, trong văn hóa EVNNPT, 5 giá trị cốt lõi là Tuân thủ, Tôn trọng, Trách nhiệm, Tận tâm, Tin tưởng đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tác động tương hỗ lẫn nhau. Đây là các giá trị cơ bản, then chốt, quan trọng như nhau và mang tính lâu dài nhất. Cần phải tìm hiểu, phân tích được mối quan hệ giữa các giá trị cốt lõi với nhau thì mới thực sự thấu hiểu ý nghĩa đầy đủ về giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT.

Trên cơ sở các ý kiến của Chủ tịch HĐTV Đặng Phan Tường tại Hội thảo, nhân dịp tổng kết công tác triển khai tuyên truyền và thực thi văn hóa doanh nghiệp trong PTC4, Công ty đã tổ chức đồng loạt tại 6 đơn vị truyền tải điện trong 2 ngày 16 và 17/12/2019 chương trình hoạt động văn hóa đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT gắn với công tác ngăn ngừa sự cố lưới điện mang tính chủ quan. Đồng thời, chương trình này sẽ giúp cho cán bộ quản lý, CBCNV các Trạm biến áp, Đội Truyền tải điện nhận thức sâu sắc hơn nữa về mối quan hệ của các giá trị cốt lõi trong văn hóa EVNNPT để thực thi trong công tác quản lý kỹ thuật, ngăn ngừa sự cố.

Ngoài ra, chương trình này cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nội bộ và tuyên truyền viên văn hóa doanh nghiệp trong đơn vị, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc triển khai thực thi văn hóa doanh nghiệp. Mặt khác, cũng để Công ty nắm bắt tình hình triển khai của các đơn vị, những khó khăn, vướng mắc để có hướng khắc phục, đẩy mạnh thực thi các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT.