HĐQT Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam (Pinaco - HoSE: PAC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/12. Với 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pinaco dự chi 70 tỷ đồng để trả cổ tức.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tại ĐHĐCĐ, cổ đông công ty dự kiến chia cổ tức 2019 không thấp hơn 15%.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.264 tỷ đồng doanh thu, giảm 1%. Lợi nhuận trước thuế là 147 tỷ đồng, tăng 9%. Công ty hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận.

Theo NDH