(BĐT) - Theo Chương trình dự kiến, tại Phiên họp thứ 58, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét, cho ý kiến về một số nội dung về các vấn đề kinh tế - xã hội, ý kiến và kiến nghị của cử tri cả nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025… Ảnh: Lâm Hiển

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025… Ảnh: Lâm Hiển

Cụ thể, về các vấn đề kinh tế - xã hội, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026); cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác nhân sự để trình Quốc hội; việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.