(BĐT) - Công ty CP Xây lắp Điện I (mã chứng khoán: PC1) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty dự kiến tổng doanh thu 8.003 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 513 tỷ đồng, lần lượt bằng 120% và 89% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu và thời gian dự kiến không muộn hơn quý IV/2021. Năm 2021, kế hoạch cổ tức sẽ là 15%.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ dự kiến là 3%, tương đương 5,74 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/CP.

Năm 2020, Xây lắp Điện I ghi nhận doanh thu đạt 6.656,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 537,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 13,9% và 42,8% so với thực hiện trong năm 2019. Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 29% lên 10.723,8 tỷ đồng.