Ông Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với 41/43 phiếu bỏ tại kỳ họp, chiếm tỷ lệ 82% tổng số 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Sáng 10/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV tổ chức kỳ họp thứ 15, bầu mới chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và thông qua 3 nghị quyết.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã thông qua 3 Nghị quyết: ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; ban hành quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thông qua các nghị quyết này, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đối với ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Lấy phiếu tín nhiệm bầu ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả ông Lê Thành Đô được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên với 41/43 phiếu đại biểu bỏ tại kỳ họp, chiếm tỷ lệ 82% tổng số 50 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhấn mạnh: với chức vụ mới, bản thân sẽ luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể và đề cao trách nhiệm của cá nhân trong chỉ đạo điều hành. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành để cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nước thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể nhằm đưa các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của HĐND tỉnh vào trong cuộc sống, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững./.

Theo VOV