(BĐT) -  Ngày 14/8 tới, Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 15 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ phát hành 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 60 cổ phiếu mới. Dự kiến sau phát hành, Công ty sẽ tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 150 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dự vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2019 trên báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, tăng lần lượt 70% và 8% so với mức thực hiện năm 2019.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 918 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng, tăng gần 23%.