(BĐT) - HĐQT Công ty CP Nhựa Hà Nội thông qua việc trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 8/9 và thực hiện thanh toán là 18/9.

Như vậy, với 34,44 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty dự chi 17,22 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Công ty mẹ của Nhựa Hà Nội là Tập đoàn An Phát Holdings nắm giữ 55,17% vốn sẽ nhận về 9,5 tỷ đồng. Cổ đông lớn thứ 2 là MB Capital nhận về 3,5 tỷ đồng. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông thông qua mức cổ tức 2019 là 10%.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 457 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ 2019. Hoạt động liên doanh, liên kết lỗ 11,5 tỷ đồng; song hoạt động khác mang lại khoản lãi 16 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 19,2 tỷ đồng, tương đương nửa đầu năm trước.