Nhựa Đông Á dự kiến phát hành thêm gần 8 triệu cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - HĐQT Công ty CP Nhựa Đông Á (mã chứng khoán: DAG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 7,77 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, tức 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng là nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/CP. Số tiền mà Công ty bỏ ra để mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh này sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu có phần lẻ thập phân.

Thời gian thực hiện dự kiến ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định sau khi được UBCK chấp thuận.

Chuyên đề