(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp báo cáo từ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhu cầu kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022 là 611.367 tỷ đồng.  

Cụ thể, nhu cầu vốn ngân sách trung ương là 304.504 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 258.798 tỷ đồng, gồm: các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp là 128.810 tỷ đồng; nhiệm vụ, dự án mới là 89.431 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia là 26.147 tỷ đồng; các khoản chi chung và các khoản có nhiệm vụ cụ thể là 14.410 tỷ đồng. Vốn nước ngoài là 45.706 tỷ đồng, gồm: dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án chuyển tiếp (bao gồm cả các dự án đang thực hiện thủ tục gia hạn Hiệp định) là 37.016 tỷ đồng; dự án đã ký hiệp định là 8.690 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn ngân sách địa phương là 306.863 tỷ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, về cơ bản, nhu cầu của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc, bố trí vốn quy định tại Luật Đầu tư công và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nên cơ bản khắc phục được tình trạng lâu nay là xây dựng nhu cầu rất cao, không sát khả năng bố trí thực tế.