(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 335 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 24/5/2017. 
Ngày 24/05: Có 4/335 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 24/05: Có 4/335 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 331 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu quy mô nhỏ, UBND xã Chiềng Đen (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/5/2017 đến ngày 09/6/2017; Bệnh viện Phổi Thanh Hóa dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/5/2017 đến ngày 08/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, Công ty TNHH Đầu tư phát triển điện Nậm Ban 3 không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ nêu trên của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa và gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ của Xí nghiệp Xây lắp, khảo sát & sửa chữa các công trinh dầu khí đều nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.