Năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 8,1%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét). Theo đó, Công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành 103,9% kế hoạch năm.
Năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu hợp nhất tăng 8,1%

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.988 tỷ đồng và 1.604 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm. Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất đạt 201.610 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh thu Công ty mẹ đạt 1.565 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.065 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 3,4% so với năm 2021. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 17.581 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.302 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022.

Trong năm 2022, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261%, tương ứng tổng số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng cho các cổ đông.

Tập đoàn Bảo Việt cho biết, kết thúc năm 2022, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.145 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 5,3%; lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 41.677 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 10,1% so với năm 2021.

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 10,1% của tổng doanh thu, đạt 41.677 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2021.

Đối với lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, năm 2022, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn - ghi nhận 898 tỷ đồng doanh thu và 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dù thị trường chứng khoán năm qua có nhiều biến động, song với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, BVSC đã về đích với kết quả tích cực.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) thể hiện vai trò là một trong những công ty quản lý quỹ đầu ngành khi tăng trưởng cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đạt 107.997 tỷ đồng, tăng 12,1% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu năm 2022 của BVF đạt 133,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 52 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 20,9% so với năm 2021.

Chuyên đề