(BĐT) - Theo tài liệu Đại hội cổ đông, năm 2021, Công ty CP Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) đặt kế hoạch doanh thu 3.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng, giảm 3,8% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ 15%.

Công ty dự phóng giai đoạn 2021 - 2025, doanh thu chủ yếu đến từ lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và năng lượng tái tạo. Ngoài ra, lợi nhuận đầu tư cũng đóng góp đáng kể vào Công ty. Trong giai đoạn 2021 - 2023 sẽ giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư, việc trả cổ tức sẽ là cổ phiếu; từ giai đoạn 2024 - 2025 sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.580,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 311,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 41,2% và 60,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 28,2% lên 6.048,5 tỷ đồng.