(BĐT) - Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức 12/3 tại Bình Dương.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 3.560 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế tối thiểu 530 tỷ đồng, giảm 1% so với thực hiện năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch cổ tức dự kiến 12%/vốn điều lệ.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.025,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 539 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,8% và 13,2% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 114,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 32,8% lên 8.245,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định là 2.678,8 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 1.355,4 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 1.064,6 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 690,7 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng tài sản.