(BĐT) - Sáng ngày 6/4, Quốc hội thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng 5 lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội...
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội ảnh 1

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Với tổng số 451/452 đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, chiếm 93,96% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết miễn nhiệm có hiệu lực ngay khi được thông qua.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội ảnh 2

Từ trái qua: Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục Phan Thanh Bình.

Nghị quyết thứ 2 được đưa ra biểu quyết buổi sáng hôm nay, Quốc hội cũng thống nhất phê chuẩn miễn nhiệm với 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội là các ông Nguyễn Hạnh Phúc, Phan Xuân Dũng, Nguyễn Văn Giàu, Phan Thanh Bình, Trần Văn Túy.

Nghị quyết thứ 3, các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua việc miễn nhiệm chức vụ do một số Ủy viên UB Thường vụ đang đảm nhiệm, đó là chức vụ Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường với ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Đối ngoại đối với ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục đối với ông Phan Thanh Bình. Nghị quyết có hiệu lực từ thời điểm được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết thứ 4, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc. Riêng vị trí của Tổng Thư ký Quốc hội, Nghị quyết miễn nhiệm được xác định có hiệu lực khi Quốc hội bầu được nhân sự mới thay thế.

Điều này được giải thích là do Tổng Thư ký Quốc hội là một cơ cấu "cứng" trong UB Thường vụ Quốc hội, có vai trò quan trọng tại kỳ họp Quốc hội, để chuẩn bị các nội dung làm việc tiếp theo của Quốc hội.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán, 5 lãnh đạo cơ quan Quốc hội ảnh 3

Ông Hồ Đức Phớc

Nghị quyết thứ 5, Quốc hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.

Do yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng, UB Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc.