Long An chấn chỉnh công tác đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các CĐT/BMT tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư, các văn bản hướng dẫn, triển khai về hoạt động đấu thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo UBND tỉnh Long An, việc chấn chỉnh công tác này nhằm để hạn chế các sai sót, kịp thời khắc phục các sai sót trong công tác đấu thầu, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tạo môi trường thông thoáng cho các nhà thầu tham dự thầu, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu.

Theo đó, chủ động tự tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do mình làm người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu để kịp thời phát hiện các thiếu sót và kịp thời khắc phục hậu quả (nếu có). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trong việc thi hành pháp luật hiện hành nếu trường hợp triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định của pháp luật hoặc triển khai thực hiện để xảy ra thiếu sót, sai phạm nhưng không kịp thời khắc phục (nếu có).

Đối với chủ đầu tư, bên mời thầu cần thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về đấu thầu để thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật về đấu thầu, bảo đảm tổ chức lựa chọn nhà thầu hiệu quả, nhanh chóng theo đúng quy định. Quán triệt và tập trung chỉ đạo chấn chỉnh ngay công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là công tác đấu thầu của cơ quan, đơn vị mình trên cơ sở phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Đối với đơn vị thẩm định, công tác thẩm định phải đảm bảo nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan, công bằng; việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu…

Chuyên đề