Các khoản phạt và chi phí khác khiến lợi nhuận của Cadivi sụt giảm.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo BCTC hợp nhất quý II, CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV, Cadivi) đạt doanh thu 2.023,7 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng gần 3%, lên 193 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 10,6% về 9,5%.

Hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận chi phí tăng 71% lên 21,5 tỷ đồng, do chi phí lãi vay và chi phí trả lãi tiền nhận ký quỹ và lỗ chênh lệch tỷ giá. Doanh thu tăng từ 4 tỷ lên hơn 6 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 33% trong khi chi phí quản lý giảm 25%. Trừ các chi phí, CAV báo lãi thuần tăng gần 2,5% đạt 108,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động khác lỗ gần 3,8 tỷ đồng khiến lãi ròng của CAV giảm 5% xuống hơn 81,1 tỷ đồng.

Lãi ròng Cadivi đạt 81 tỷ trong quý II ảnh 1

Lũy kế 6 tháng, CAV ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 3.584,6 tỷ đồng và 164 tỷ đồng, tăng 15,5% và 4% cùng kỳ năm trước. Công ty đã thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản của công ty tới cuối quý II ở mức 3.655 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 67%, chủ yếu là khoản phải thu hơn 1.001 tỷ đồng và hàng tồn kho gần 1.078 tỷ đồng. Tiền và tương đương tiền giá trị gần 184,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn tập trung ở mục tài sản cố định gần 698 tỷ đồng và tài sản dài hạn khác hơn 323 tỷ đồng với lợi thế thương mại hơn 165 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, Cavidi đang có 948 tỷ đồng nợ vay tài chính, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 90%. Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối của công ty ở mức 305,5 tỷ đồng, bên cạnh khoản thặng dư vốn cổ phần gần 331 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 108 tỷ đồng.

Theo NDH