(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 37,5 tỷ đồng, giảm 64%; lợi nhuận sau thuế đạt 48,6 tỷ đồng, giảm 50% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của Công ty giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 164,8 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng nhẹ dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 21% xuống 111,4 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 11%, đạt 212,1 tỷ đồng.

So với mục tiêu đạt 227 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2021, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành được 93,5% kế hoạch.