(BĐT) - Ngày 4/6 tới, Công ty CP Lilama 10 (mã chứng khoán: L10) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 25/6.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 365 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn hàng bán tăng 52,6% lên 357,5 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 27,2% xuống còn 7,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 42,8% xuống còn hơn 45 triệu đồng. Chi phí tài chính, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay tăng nhẹ lên 2,2 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh xuống 548,5 triệu đồng trong khi năm ngoái là gần 5 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4,8 tỷ đồng, tăng 45%.

Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 17,5%. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp lãi 3,76 tỷ đồng, tăng 16,77%.