Theo Thông tư số 60/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/8/2017, kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ do Quỹ bảo trì đường bộ trung ương bảo đảm.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tư nêu rõ, Quỹ bảo trì đường bộ là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Quỹ được thành lập ở cấp trung ương gọi là Quỹ bảo trì đường bộ trung ương (Quỹ trung ương) và được thành lập ở cấp tỉnh gọi là Quỹ bảo trì đường bộ địa phương (Quỹ địa phương).

Nguồn kinh phí của Quỹ trung ương, gồm: Ngân sách trung ương cấp từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (65% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách trung ương cấp bổ sung cho Quỹ trung ương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí của Quỹ địa phương, gồm: Ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (35% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Quỹ địa phương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ do Quỹ trung ương bảo đảm; kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương do Quỹ địa phương bảo đảm.

Nội dung chi kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ bao gồm: Chi bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ; chi sửa chữa định kỳ công trình đường bộ; chi sửa chữa đột xuất như khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông hoặc các nguyên nhân bất thường khác, chi giải phóng mặt bằng (nếu có) để đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật về đất đai.

Quỹ bảo trì đường bộ cũng chi cho hoạt động các Trạm kiểm tra tải trọng xe cố định và lưu động; chi mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo trì đường bộ; chi hỗ trợ công tác kiểm tra tải trọng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; chi làm gờ giảm tốc và cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Theo VGP