Kho bạc Nhà nước: Đấu thầu rộng rãi gói thầu 54 tỷ đồng thay máy chủ

(BĐT) - Trong quý III/2017, Cục Công nghệ thông tin – Kho bạc Nhà nước sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Thay thế máy chủ cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống TABMIS trang bị năm 2012 tại môi trường sản xuất” có giá gói thầu gần 54 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh phí phát hành, thanh toán trái phiếu chính phủ và Quỹ Phát triển hoạt động ngành.

Gói thầu này sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn. Phương thức đấu thầu là một giai đoạn hai túi hồ sơ. Hợp đồng thực hiện Gói thầu là trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu vừa được Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước ký phê duyệt tại Quyết định số 2850/QĐ-KBNN ngày 21/6/2017.  

Chuyên đề

Kết nối đầu tư