(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lê Tiên

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sẽ được Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lê Tiên

Theo quy định, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vào Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra tháng 7/2021. Để kịp tiến độ báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5, báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 6 trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước ngày 30/4/2021 gửi báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công để thẩm định. Trước ngày 13/5/2021, gửi báo cáo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 theo các nội dung quy định tại Điều 49 Luật Đầu tư công, trong đó các nội dung về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT.

Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025 (nếu có), gửi Bộ KH&ĐT trước ngày 15/5/2021. Trong báo cáo này cần gồm các nội dung: tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó làm rõ mức vốn của từng cơ quan trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn; danh mục dự án theo thứ tự ưu tiên phù hợp khả năng cân đối vốn, tiến độ thực hiện...