(BĐT) - Sáng 30/12, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương đã khai mạc, nhằm tổng kết tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, với nhiều chỉ tiêu đạt mức kỷ lục.
 
Ảnh VGP

Ảnh VGP

Hội nghị là một trong những sự kiện quan trọng của Chính phủ vào cuối năm 2019 và cũng là mở đầu cho năm 2020, để có thể triển khai ngay các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 từ những ngày đầu, tháng đầu tiên của năm mới.

Hội nghị nghe và thảo luận 12 nội dung như Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); Dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02)…

Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là 2 dự thảo Nghị quyết 01 và 02 để Chính phủ ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Trình bày Dự thảo Nghị quyết 01, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Dự thảo Nghị quyết tiếp tục đổi mới, cô đọng, ngắn gọn hơn, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra có trọng tâm, thể hiện vai trò kiến tạo của Chính phủ; chú trọng hiệu lực, hiệu quả thực thi gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, không trùng lặp với các Nghị quyết khác của Chính phủ; trong đó ưu tiên những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển.

Nghị quyết lồng ghép việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua trong Nghị quyết điều hành năm 2020 thông qua 4 phụ lục: Phụ lục 1 về 12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua; Phụ lục 2 về kịch bản tăng trưởng năm 2020 để phấn đấu và theo dõi, cập nhật định kỳ, chủ động có giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh; Phụ lục 3 về dự kiến một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của các ngành, lĩnh vực để phấn đấu; Phụ lục 4 về một số nhiệm vụ chi tiết phân giao cho các cơ quan để tập trung thực hiện và theo dõi, đánh giá.

Việc bổ sung thêm Phụ lục 3 và đổi mới Phụ lục 4 giúp lượng hóa một số mục tiêu quan trọng của các Bộ, ngành thành mục tiêu phấn đấu cần phải đạt được trong năm 2020, xác định các nhiệm vụ quan trọng cần phải triển khai thực hiện để đảm bảo các mục tiêu, giảm bớt chồng chéo nhiệm vụ của các Bộ, ngành với các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Chính phủ.

Một trong những nội dung trọng tâm của Dự thảo Nghị quyết 01, Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các các Bộ rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật, xác định các vướng mắc, bất cập, chồng chéo và kịp thời sửa đổi, bổ sung, tạo thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện phân cấp mạnh mẽ và giải phóng được các nguồn lực cho nền kinh tế.

Dự thảo Nghị quyết 02 cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trình bày tại Hội nghị. Theo đó, năm 2020, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng và soạn thảo dựa trên những quan điểm và nguyên tắc: Tiếp tục thực hiện nhất quán, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019; Xác định rõ các mục tiêu cải cách cho năm 2020 trên cơ sở tính toán giữa kết quả  đạt được năm 2019 và mục tiêu đến năm 2021 đã  đề ra tại Nghị quyết 02 năm 2019; đảm bảo cân đối, hài hòa và có sự điều chỉnh hợp lý; Bổ sung một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 02 năm 2019, trong đó tập trung vào các chỉ số môi trường kinh doanh chậm cải thiện hoặc đang xếp hạng thấp...

Dự thảo Nghị quyết năm 2020 tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng các chỉ số: Môi trường kinh doanh, Năng lực cạnh tranh, Đổi mới sáng tạo, Chính phủ điện tử.

Điểm khác biệt là Dự thảo năm nay đề ra các nhiệm vụ cụ thể tập trung vào cải thiện 6 chỉ số: Khởi sự kinh doanh, Cấp phép xây dựng, Tiếp cận tín dụng, Đăng ký tài sản, Giải quyết tranh chấp hợp đồng và Giải quyết phá sản doanh nghiệp (năm 2019 giao các bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải thiện các chỉ số). Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan chứ không chỉ là nhiệm vụ của bộ đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các chỉ số.