(BĐT) - Chiều ngày 10/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế SDĐNN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14. Theo đó, thời hạn miễn thuế SDĐNN kéo dài đến hết ngày 31/12/2025. 
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Trước đó, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế SDĐNN. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, đa số ý kiến đại biểu nhất trí về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế SDĐNN cho giai đoạn 2021 - 2025.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thuế SDĐNN cho phù hợp với quy định của pháp luật và thể hiện rõ chính sách miễn, giảm thuế đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Về vấn đề này, UBTVQH cho rằng, thời gian qua, thực hiện chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016 của Quốc hội; Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện tổng kết, đánh giá tổng thể chính sách thu liên quan đến đất đai, trong đó có thuế SDĐNN.

Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Thuế tài sản, trong đó đã đề xuất đưa đất nông nghiệp vào đối tượng không chịu thuế tài sản để tiếp tục thực hiện kết quả đạt được của chính sách miễn thuế SDĐNN hiện hành (dự kiến nếu Luật Thuế tài sản được ban hành sẽ thay thế cho Luật Thuế SDĐNN, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).

Tuy nhiên, trong quá trình gửi xin ý kiến về Dự án Luật Thuế tài sản còn có nhiều ý kiến rất khác nhau. Do đó, các cơ quan của Chính phủ đang tiếp tục đánh giá tổng thể chính sách thuế đối với tài sản nói chung và đối với đất đai nói riêng, trong đó có chính sách thuế SDĐNN, trên cơ sở đó sẽ trình Quốc hội hoàn thiện chính sách thuế đối với đất đai, tài sản cho phù hợp.

Do vậy, UBTVQH xin Quốc hội cho phép ban hành Nghị quyết để kéo dài việc thực hiện chính sách miễn thuế SDĐNN trong giai đoạn vừa qua đến hết năm 2025. Việc ban hành Nghị quyết trước mắt để đảm bảo thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và giảm bớt khó khăn cho người nông dân, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển; đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt trước những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay. 

Theo Tờ trình Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Chính phủ trình Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết ban hành nghị quyết miễn thuế SDĐNN. Việc miễn thuế thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế...

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.