(BĐT) - Ngày 5/7/2021, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Toàn cảnh Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Quý Bắc

Toàn cảnh Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: Quý Bắc

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khoá XIII; tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XV sắp tới…

Về kế hoạch phát triển KTXH 2021 - 2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình KTXH nước ta hiện nay và phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch Covid-19, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh mới trên thế giới. Chú ý phân tích, đánh giá thật sâu sắc, làm rõ thêm thực tế tình hình trong 6 tháng đầu năm 2021...

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu làm rõ, tạo sự thống nhất cao về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một số chỉ tiêu cơ bản và đặc biệt là các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành công các kế hoạch đề ra.