(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành công văn hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo đó, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính theo quy định.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác cho các chức danh, sau khi các bộ, ngành, địa phương rà soát, sắp xếp số ô tô hiện có thuộc phạm vi quản lý mà không có xe phù hợp để bố trí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì các bộ, ngành, địa phương quyết định mua sắm theo quy định…

Nguồn kinh phí mua xe, các bộ, ngành, địa phương tự sắp xếp, cân đối trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2016 được giao. Việc sử dụng nguồn kinh phí mua xe ô tô phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan, đơn vị.