(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, HOSE bổ sung thêm 2 doanh nghiệp không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, bao gồm Công ty CP Everpia (Mã chứng khoán EVE) do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2020 là số âm; và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1 (Mã chứng khoán HU1) do Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Sau khi bổ sung 2 mã chứng khoán trên, tổng số chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ là 78 mã.