(BĐT) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk với tổng mức đầu tư 597,476 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong năm 2021, Ban Quản lý dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk (Bên mời thầu) sẽ lựa chọn nhà thầu cho 12 gói thầu thuộc Dự án. Trong đó có 3 gói thầu xây lắp sẽ đấu thầu trong nước qua mạng gồm: Gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng Buôn Ja; Gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng Buôn Yang Lành; Gói thầu Nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch cộng đồng Buôn Tring (thời gian thực hiện hợp đồng 3 gói thầu này là 9 tháng; thời gian tổ chức đấu thầu là quý II & III/2021).

3 gói thầu tư vấn, phi tư vấn thuộc Dự án cũng được đấu thầu rộng rãi.