(BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, trong năm 2016, địa phương này thực hiện 2.950 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 31 gói thầu thuộc các dự án sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên, 59 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và có 1 dự án lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư.
Hòa Bình: Năm 2016 không có kiến nghị về đấu thầu

Đáng lưu ý, về công tác giải quyết kiến nghị và xử lý vi phạm về đấu thầu, theo ông Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, người phụ trách trực tiếp, chịu trách nhiệm về công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh này, trong năm qua, các cơ quan chức năng về giải quyết kiến nghị trong đấu thầu không nhận được kiến nghị về đấu thầu.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2016, địa phương này đã tiến hành 4 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 2 cuộc thanh tra công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư, 1 cuộc thanh kiểm tra về trình tự, thủ tục thực hiện dự án và 1 cuộc kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu. Qua thanh tra, kiểm tra đã chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại ở các đơn vị, từ đó kịp thời rút kinh nghiệm trong việc chấp hành các quy định về đấu thầu.

Đánh giá chung về năng lực, kinh nghiệm các nhà thầu trúng thầu và tiến độ triển khai các gói thầu trên địa bàn Tỉnh, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trúng thầu cơ bản đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện một số gói thầu xây lắp bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và việc bố trí vốn chưa phù hợp với tiến độ thi công.