(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020 diễn ra ngày 4/9/2020, đến nay, còn lại 9 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương giao chi tiết dưới 90% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án để giải ngân vốn.
TP. Hồ Chí Minh là một trong ba địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2020. Ảnh: internet

TP. Hồ Chí Minh là một trong ba địa phương chưa giao hết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2020. Ảnh: internet

Bộ KH&ĐT cho biết, tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12/11/2019 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Quốc hội khóa XIV đã thông qua tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2020 là 470.600 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước là 410.600 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 60.000 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 87/2019/QH14 ngày 14/11/2019 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân bổ tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2018, 2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 6.973 tỷ đồng.

Theo báo cáo của bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đến nay đã có 52/53 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương có phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới. Trong đó, có 38 bộ, cơ quan trung ương và 43 địa phương giao chi tiết hết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án để giải ngân vốn ; 5 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương giao chi tiết trên 90% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án để giải ngân do một số dự án chưa đủ thủ tục đầu tư (chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc chưa có Quyết định đầu tư); còn lại 9 bộ, cơ quan trung ương và 5 địa phương giao chi tiết dưới 90% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án để giải ngân vốn.

Đối với vốn ngân sách địa phương, có 3 địa phương: Tuyên Quang, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh chưa giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ giao; 18 địa phương phân bổ chi tiết vốn ngân sách địa phương bằng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và 42 địa phương giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương cao hơn so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã có quyết định/văn bản giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân vốn là 455.495 tỷ đồng, đạt 95,4% kế hoạch đầu tư vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (477.573 tỷ đồng).

Số vốn ngân sách nhà nước năm 2020 còn lại chưa giao chi tiết là 22.078 tỷ đồng. Trong đó số vốn ngân sách trung ương năm 2020 còn lại chưa giao chi tiết là 15.821,849 tỷ đồng, gồm bộ, cơ quan trung ương là 13.702,357 tỷ đồng và các địa phương là 2.119,492 tỷ đồng. Trong tổng số vốn chưa giao chi tiết nêu trên có Bộ Quốc phòng là 7.400 tỷ đồng là từ nguồn thu sử dụng đất và tiền đầu tư cho các dự án của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; phần còn lại do các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Số vốn NSĐP chưa giao chi tiết là 6.256,151 tỷ đồng.