(BĐT) - Công ty TNHH Kiểm toán Asean và Công ty TNHH Kiểm toán Việt vừa bị Bộ Tài chính đưa vào Danh sách doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 31/12/2019) theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nguyên nhân bị đình chỉ của cả 2 công ty được nêu trong Quyết định của Bộ Tài chính là do không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật Kiểm toán độc lập trong ba tháng liên tục.

Theo quyết định trên, các chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán cũng phải bị đình chỉnh hoạt động kinh doanh này ngay lập tức.

Trong trường hợp không đảm bảo điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bị đình chỉ, cả 2 công ty sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kiểm toán.