Hà Nội: Thu ngân sách ước đạt 175.785 tỷ đồng

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước TP. Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2016 ước đạt 175.785 tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán. 

Trong đó, thu nội địa đạt 156.998 tỷ đồng, bằng 103,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 16.866 tỷ đồng, bằng 112,5% dự toán.

Công tác chi ngân sách năm 2016 bảo đảm chính xác, kịp thời. Trong năm qua, Thành phố chi thường xuyên là 89.172 tỷ đồng, chi tiền gửi là 115.043 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách trung ương bằng 76% kế hoạch.  

Chuyên đề

Kết nối đầu tư