Hà Nội kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, Hà Nội ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ cho đơn vị tiếp nhận ủy quyền nhằm tăng tính chủ động cho các đơn vị có năng lực tổ chức triển khai, có nguồn lực tốt.

Thành phố cũng tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị phát huy tính sáng tạo, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ được ủy quyền; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành với ngành và giữa các ngành với cấp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo địa bàn.

Thành phố sẽ tiếp tục công bố, công khai bổ sung thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố trên Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Đáng chú ý, UBND thành phố Hà Nội có chủ trương rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố. Phấn đấu ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ đối với ít nhất 20% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Thành phố cũng thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố, thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố; chuẩn hóa, thống nhất thủ tục hành chính nội bộ cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Thành phố triển khai phương án thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo nội dung ủy quyền: Rà soát, xây dựng văn bản về ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố, thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành thành phố; thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời công khai các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà của UBND Thành phố lên Cổng dịch vụ công quốc gia; cập nhật, xây dựng quy trình giải quyết và đưa các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc đơn giản hóa phải bảo đảm hiệu quả, hợp lý và đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Kết quả đơn giản hóa phải có phương án thực thi và được triển khai thực hiện.

Đối với việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ được triển khai trên cơ sở thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ, bảo đảm cấp nào thực hiện hiệu quả hơn, thuận lợi hơn thì giao cấp đó thực hiện. Kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, các thủ tục hành chính nội bộ không cần thiết, không còn phù hợp.

Chuyên đề