(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư, bảo đảm công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư.

TP. Hà Nội sẽ thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát, cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai đúng cam kết hoặc giấy phép; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp.

UBND Thành phố yêu cầu phân bổ và quản lý sử dụng vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, phấn đấu đảm bảo 100% việc phân bổ vốn đầu tư công tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức, trong đó tập trung vốn đầu tư công để hoàn thành và thực hiện chương trình, dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn với phát triển kinh tế - xã hội Thành phố, hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước đúng quy định.