(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có Công văn số 3671/UBND-KH&ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các tổng công ty, công ty thuộc Thành phố khẩn trương thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, để thực hiện nghiêm lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017 - 2021 của TP. Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư phải có trách nhiệm xác định tỷ lệ, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị thẩm định thì khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị thẩm định căn cứ Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình quy định tại Quyết định số 2876/QĐ-UBND để chủ động đề xuất áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP. Hà Nội nêu rõ, căn cứ kết quả tổng kết việc thực hiện lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng hàng năm, UBND Thành phố sẽ có đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị thực hiện.