(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Trong đó, quy định rõ việc thi công xây dựng tại từng vùng 1, 2, 3.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, đối với Vùng 1, phải tạm dừng thi công tất cả các công trình xây dựng, trừ các công trình sau: Công trình xây dựng phục vụ cho mục đích phòng chống dịch; Công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư quan trọng quốc gia, dự án đầu tư trọng điểm của Thành phố; Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; Công trình xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai thi công xây dựng; Dự án, Công trình trọng điểm, cấp bách đã được UBND Thành phố, UBND cấp huyện cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 5/9/2021. Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng, trường hợp đủ điều kiện, tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định. Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải xây dựng phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng, gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận trước khi gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu cho UBND Thành phố xem xét, quyết định việc cho phép các công trình được tổ chức thi công.

Đối với Vùng 2, Vùng 3, quán triệt, thực hiện đúng Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 3/9/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Các dự án, công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng (theo quy định của Luật Xây dựng) đảm bảo các tiêu chí, nguyên tắc được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 và có phương án, kế hoạch thi công (của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu) đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận, thì được triển khai thi công xây dựng và chỉ được triển khai thi công sau khi phương án, kế hoạch thi công đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được UBND cấp huyện xác nhận. Đối với các dự án, công trình đã được UBND Thành phố, UBND các quận huyện, thị xã cho phép hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến ngày 5/9/2021 thì chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại các dự án, công trình nêu trên phải cập nhật, hoàn thiện phương án, kịch bản, kế hoạch thi công đảm bảo phòng chống dịch theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” của Bộ Xây dựng gửi UBND cấp huyện nơi có công trình kiểm tra, xác nhận lại trước khi tiếp tục triển khai thi công.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu việc triển khai các hoạt động xây dựng tại công trường phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với từng vùng theo quy định, đồng thời tuân thủ các nội dung theo tài liệu “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng” do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐXD ngày 23/8/2021. Riêng đối với công trình xây dựng theo tuyến liên thông giữa các vùng phải có biện pháp tổ chức thực hiện trên nguyên tắc “3 tại chỗ” và nguyên tắc “một cung đường hai điểm đến”; phương án, kế hoạch thi công (của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu) đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch được UBND cấp huyện trong tuyến xác nhận.