(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch và danh mục dự án bố trí vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương – NSTW (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3).
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) căn cứ tổng số kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW và danh mục dự án, giao các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố chi tiết danh mục và mức vốn kế hoạch đầu tư nguồn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3) của từng dự án theo ngành, lĩnh vực, chương trình, dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn, bao gồm số vốn thu hồi các khoản ứng trước vốn ngân sách trung hạn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3) được giao, thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3) theo quy định; báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2017.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 3) thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.