(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2016 - 2020, cả nước sẽ cổ phần hóa khoảng 250 - 280 doanh nghiệp. Trong giai đoạn này sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp. 

Cả nước có 43 địa phương, 1 bộ, 1 tập đoàn và 4 tổng công ty quản lý các công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng phải xây dựng phương án tổng thể sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài chính cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty. Tổng hợp các phương án đã được phê duyệt với tổng số 236 công ty nông, lâm nghiệp sẽ được sắp xếp, trong đó: Nhà nước giữ 100% vốn để sản xuất, kinh doanh 14 công ty; Nhà nước giữ 100% vốn để thực hiện nhiệm vụ công ích 58 công ty...