(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam quản lý dự án.

Tổng mức đầu tư dự án là 148,363 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (2018 - 2020) là 114,554 tỷ đồng. Giai đoạn II (sau năm 2020) là 33,809 tỷ đồng và sẽ được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện dự kiến từ 2018 - 2021.