DVN cũng có phần lãi lũy kế là 443,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng. Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 kéo dài từ ngày 8/12/2016 đến ngày 31/12/2017 (giai đoạn sau cổ phần hóa).

Quý IV, doanh thu DVN đạt 1.858 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp/doanh thu ở mức 7,2%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 66,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cổ đông công ty mẹ đạt 59,9 tỷ đồng. EPS đạt 253 đồng.

Lũy kế cả năm, công ty đạt doanh thu 6.842 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 255,7 tỷ đồng. EPS tương ứng 972 đồng.

DVN báo lãi gần 256 tỷ năm 2017, EPS đạt 972 đồng ảnh 1

Tại ngày 31/12/2017, DVN có 4 công ty con gồm CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1, CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, CTCP Dược Trung ương 3 và Công ty TNHH dược phẩm Codupha Lào. Tiền và các khoản tương đương tiền là 255 tỷ đồng, giảm 73% so với đầu kỳ, chủ yếu giảm ở khoản mục tương đương tiền. Hàng tồn kho tăng thêm 3%, đạt 1.599 tỷ đồng.

Ở khoản mục nợ phải trả, DVN chủ yếu có nợ vay ngắn hạn ngân hàng với 1.571,6 tỷ đồng trong khi vay dài hạn chỉ có 45,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ là 443,5 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng.

Liên quan đến Dược Việt Nam, Công ty cổ phần SAM Holdings (Mã: SAM) có một khoản đầu tư tài chính 283,6 tỷ đồng, tương đương nắm giữ 11,8 triệu cổ phiếu DVN.

Theo NDH