(BĐT) - Trong số 29 dự án PPP triển khai trong năm 2019, có 12 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 3 dự án thuộc lĩnh vực hệ thống thu gom, xử lý nước thải. 
Dự án PPP triển khai năm 2019: Giao thông chiếm áp đảo ảnh 1