(BĐT) - Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (Nghị định 25) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2020. Một số dự án đầu tư có sử dụng đất đang thực hiện theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP cần nắm rõ các điểm mới của Nghị định 25 để tổ chức triển khai thực hiện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghị định 25 có nhiều thay đổi trong quy trình thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Trong đó nổi bật là lồng ghép việc công bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất với quy trình đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư. Qua thời gian công bố, tiếp nhận hồ sơ đăng ký của nhà đầu tư, Sở KH&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký. Trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi; trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao Sở KH&ĐT thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ, trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan. Do đó, hiện nay, Nghị định 25 không còn quy định áp dụng hình thức chỉ định thầu trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển.

Bên cạnh đó, theo quy định chuyển tiếp tại Nghị định 25, đối với hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước ngày Nghị định 25 có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn thực hiện.

Đồng thời, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 51 Nghị định 25, hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu. Kể từ ngày 20/4/2020, trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên trúng sơ tuyển theo quy định của Nghị định 30/2015/NĐ-CP nhưng chưa phát hành hồ sơ mời thầu, việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất phải tuân thủ quy định tại Nghị định 25. Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư đã tham gia đấu thầu và trúng sơ tuyển.