(BĐT) - Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán: IJC) công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 298,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,3 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 62% và 0,2% so với cùng kỳ 2019.

Luỹ kế 9 tháng 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.839,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 224 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 30,7% và giảm 10,4% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 250 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28% và giảm 12% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 89,6% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm tới 205 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 895,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền tài chính cũng dương 243,6 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ ròng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 3,1% về 6.467 tỷ đồng.