CTCP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (TCH – sàn HOSE) đã họp và thông qua quyết định về việc mua lại cổ phiếu quỹ.
Do giới hạn quy định về nguồn vốn, Tài chính Hoàng Huy (TCH) chỉ mua lại 11 triệu cổ phiếu quỹ

Theo đó, Tài chính Hoàng Huy sẽ mua tối đa 11 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm số cổ phiếu lưu hành. Giá mua căn cứ theo giá thị trường và căn cứ theo quyết định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/9/2017 của Công ty. Thời gian giao dịch trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận. Giao dịch thực hiện thông qua hình thức khớp lệnh trên sàn.

Ông Đỗ Hữu Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, thay vì kế hoạch đã thông qua trước đây (vào ngày 9/10/2017) sẽ mua lại tối đa 18 triệu cổ phiếu quỹ, Tài chính Hoàng Huy chỉ mua lại 11 triệu cổ phiếu quỹ là do giới hạn quy định về nguồn vốn thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ, căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên năm 2017 được kiểm toán ngày 13/11/2017 và các quy định về mua lại cổ phiếu của Công ty.

Trong năm 2017, Công ty sẽ thực hiện mua lại 11 triệu cổ phiếu. Năm 2018 và các năm tiếp theo, TCH có thể tiếp tục gia tăng thực hiện mua thêm cổ phiếu quỹ trong các đợt tiếp theo.

Đóng cửa phiên đầu tuần ngày 20/11, TCH tăng nhẹ 0,5% lên mức 18.300 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 1,88 triệu đơn vị.

Theo ĐTCK