(BĐT) - Bổ sung mới 56 công trình và điều chỉnh giảm 266 công trình trong danh mục được phê duyệt Quy hoạch di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.
Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể, đổi tên Quy hoạch thành Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; cho phép tiếp tục thực hiện các nội dung trước đó đến ngày 31/12/2025; điều chỉnh giảm 266 công trình trong danh mục được phê duyệt; đồng ý bổ sung mới 56 công trình, dự án.

Quy hoạch cũng điều chỉnh cơ cấu vốn trong tổng mức đầu tư. Cụ thể là, tổng mức đầu tư của quy hoạch là 1.868,935 tỷ đồng, gồm: Đầu tư ổn định đời sống và phát triển sản xuất của hộ tái định cư 307,007 tỷ đổng; đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng 1.218,803 tỷ đồng; chi phí khác (quy hoạch, thiết kế, quản lý dự án, chi khác...) 278,794 tỷ đồng; chi phí dự phòng 64,33 tỷ đồng. Cùng với đó, điều chỉnh tăng 39,62 tỷ đồng phần vốn bố trí cho tỉnh Tuyên Quang (từ 1756,428 tỷ đồng lên 1796,048 tỷ đồng).

UBND tỉnh Tuyên Quang xác định danh mục, mức vốn và phê duyệt dự án thành phần được bổ sung, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, chịu trách nhiệm về sự cần thiết, phù hợp của các công trình được bổ sung mới thuộc đối tượng đầu tư. UBND tỉnh Tuyên Quang rà soát, tổng hợp danh mục các dự án thành phần của Đề án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Tuyên Quang thực hiện hoàn thành các mục tiêu và nội dung của Đề án tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định.