(BĐT) - Tại thời điểm cuối năm 2015, Tổng công ty Điện lực miền Nam có số dư nợ vay ngắn hạn 528 tỷ đồng và dài hạn 8.020 tỷ đồng. 

Căn cứ thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, có tới 7.377 tỷ đồng là các khoản vay từ các tổ chức tài chính quốc tế thông qua Chính phủ Việt Nam.

Chính vì những khoản vay bằng ngoại tệ đã khiến Tổng công ty phải ghi nhận tới 314,5 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá trong năm 2015 (năm 2014 chỉ ở mức 15 tỷ đồng) - khiến chi phí tài chính của Tổng công ty tăng vọt.

Doanh thu thuần năm 2015 của Tổng công ty đạt 79.653 tỷ đồng, tăng 18,17% so với năm 2014. Lãi gộp cũng tăng 26%, đạt 4.552 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng vọt từ mức 181 tỷ đồng năm 2014 lên 502 tỷ đồng năm 2015 khiến lợi nhuận của Tổng công ty bị sụt giảm. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Tổng công ty đạt 543 tỷ đồng, giảm 4,7% so với năm 2014.